Privacy policy

Bouwloket Breda, gevestigd te 4814 DC Breda aan de Reduitlaan 33, verklaart het navolgende met
betrekking tot de privacy en bescherming van persoonsgegevens. Binnen Bouwloket Breda wordt gewerkt met persoonsgegevens van opdrachtgevers, medewerkers en (samenwerkings)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij opdrachtgevers voor het goed uitvoeren van de met hen gesloten overeenkomst. De opdrachtgever moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan.


Contactgegevens:


Bouwloket Breda
Jordy Bos Reduitlaan 33,
4814 DC Breda
06-41249935


Persoonsgegevens die wij verwerken:


Bouwloket Breda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BSN-nummer
– Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt in correspondentie of telefonische contacten


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:


Bouwloket Breda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– invullen
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. optioneel


Geautomatiseerde besluitvorming:


Bouwloket Breda neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
Jordy Bos) tussen zit.


Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden:

Bouwloket Breda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard gedurende de
looptijd van de overeenkomst die Bouwloket Breda met u heeft gesloten en gedurende een periode van maximaal twee jaar daarna, tenzij de bewaartermijn op grond van een wettelijke verplichting langer is.
In dat geval geldt de wettelijke bewaartermijn.


Verstrekken aan derden


Bouwloket Breda verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Bouwloket Breda gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in
te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:


Bouwloket Breda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met ons via jordy@bouwloketbreda.nl.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwloket Breda en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die w van u opgeslagen hebben in een computerbestand naar u of een andere,
door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jordy@bouwloketbreda.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Bouwloket Breda wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Privacy-beleid


Naast dit privacy statement beschikken wij over een uitgebreider privacy-beleid. U kunt dit beleid
opvragen door een e-mail te sturen aan


Breda, februari 2020