Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. Bouwloket wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer of Bouwloket
Breda.
2. De wederpartij van opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als
opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van opdracht tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden (opdracht, etc.)

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
overeen- komsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Bouwloket Breda.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor Bouwloket Breda steeds inspanningsverplichtingen, geen
resultaatsverplichtingen.


Artikel 3: Betaling (opdracht, etc.)


1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere
afspraken hebben gemaakt of op de facturen een andere betaaltermijn vermeld is. Bij overschrijding
van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever een vertragingsrente (gelijk aan
de wettelijke rente) verschuldigd.
2. Betaalt opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan is
Bouwloket Breda gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten. Bij opdrachtgevers die geen consument zijn, wordt de wettelijke
handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening gebracht. Bij consumenten wordt de rente
als bedoeld in artikel 6:119 BW in rekening gebracht. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of
surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Bouwloket Breda op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Bouwloket
Breda, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Bouwloket Breda te betalen.


Artikel 4: Prijsindexering (opdracht)


1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd
op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Bouwloket Breda heeft het recht de aan opdrachtgever te
berekenen vergoedingen jaarlijks per januari aan te passen
2. Opdrachtgever moet in ieder geval schriftelijk instemmen met een verhoging van de kosten en
de uurlonen, voor zover die verhoging wordt vastgesteld aan de hand van de navolgende
indexeringsclausule: de nieuwe vergoedingen worden vastgesteld door de bestaande prijzen te
vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller is het indexcijfer dat geldt voor de maand april
voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer is het indexcijfer dat geldt voor de maand april
van het daaraan voorafgaande jaar. De indexcijfers zijn de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie
(CPI), alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek te ’s-Gravenhage.


Artikel 5: Aanbiedingen, offertes en prijs (opdracht, e.d.)


1. De aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd.
Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen
recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit
uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs exclusief de
verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
5. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de
verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
6. De prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan,
die door de Bouwloket Breda niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding
c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.


Artikel 6: Intrekking opdracht


1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan Bouwloket Breda op elk gewenst moment te
beëindigen.
2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon
en de gemaakte onkosten van Bouwloket Breda te betalen.
3. Bouwloket Breda maakt binnen 14 dagen een eindfactuur op.


Artikel 7: Contractduur opdracht


1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Bouwloket Breda wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk
én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze
termijn moet opdrachtgever Bouwloket Breda schriftelijk in gebreke stellen.


Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst


1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen
partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bouwloket Breda stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, licht Bouwloket Breda opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk in.
4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Bouwloket Breda daarbij aan
in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot
gevolg heeft.
5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan Bouwloket Breda geen
meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die
aan hem kunnen worden toegerekend.


Artikel 9: Oplevering en risico-overgang


1. Zodra het werk gereed is, stelt Bouwloket Breda de opdrachtgever hiervan in kennis.


Artikel 10: Eigendom van documenten


Eigendom van documenten worden eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem voor dit
project worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het
gebied van de intellectuele eigendom, nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens
Bouwloket Breda heeft voldaan.
Artikel 11: Intellectuele eigendom
1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Bouwloket Breda alle
intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en
modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere
informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van
Bouwloket Breda worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere
wijze worden gebruikt.


Artikel 12: Privacy


1 Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van en in opdracht van Opdrachtgever bij het
uitvoeren van de Werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft hiervoor een privacyreglement en
verwerkersvoorwaarden opgesteld. Dit zijn aparte documenten naast deze Algemene Voorwaarden. De
verwerkersvoorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden
2 opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en
realiseert zich dat ondanks alle door Bouwloket Breda in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er
geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.


Artikel 13: Overmacht


1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van
Bouwloket Breda in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienst- verlener
kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Bouwloket Breda onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk- heid niet van
Bouwloket Breda kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties
van toeBouwloket Bredas of andere derden, stroomstoringen, computer- virussen, stakingen en
werkonderbrekingen.
2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Bouwloket Breda niet
aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort
zolang Bouwloket Breda niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde
situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel
of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Bouwloket Breda is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot
vergoeding van enige schade, ook niet als Bouwloket Breda als gevolg van de overmachtstoestand enig
voordeel geniet.


Artikel 14: Overdracht van rechten


1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met
goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
—————————————————————————————————————————————-
—————————
N.B. Tekst artikelen 15 t/m 20 gelijk aan DNR 2011 Hoofdstuk 6 Aansprakelijkheid van de
adviseur:


Artikel 15


1 De adviseur is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor zijn toerekenbare tekortkoming. Voor
zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt dit lid slechts toepassing met inachtneming van
de wettelijke regeling van verzuim van de schuldenaar.
2 Maakt de adviseur bij de vervulling van de opdracht gebruik van een andere persoon, dan is de
adviseur op gelijke wijze aansprakelijk als voor zijn eigen tekortkomingen met inachtneming van het
bepaalde in artikel 16 van deze algemene voorwaarden en artikel 14 lid 5 DNR 2011.


Artikel 16


1 In geval van een toerekenbare tekortkoming is de adviseur uitsluitend aansprakelijk voor
vergoeding van de directe schade.
2 Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of
winstderving, waardevermindering van producten evenmin als de kosten die met de uitvoering van het
object gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
3 De opdrachtgever is verplicht, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan
worden gevergd, in goed overleg de adviseur de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor
diens rekening tekortkomingen, waarvoor de adviseur aansprakelijk is, te herstellen of de uit die
tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen onverminderd de aansprakelijkheid
van de adviseur voor schade ten gevolge van de tekortkomingen.
4 Bij de vaststelling van de schadevergoeding in geval van een overschrijding van de
vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt, naast met de overige van belang zijnde feiten en
omstandigheden, rekening gehouden met de mate waarin de opdrachtgever door de gevolgen van de
bevoegdheidsoverschrijding is gebaat.
5 Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde persoon is of wordt
voorgeschreven, is de adviseur voor wat het werk van die persoon betreft jegens de opdrachtgever tot
niet meer gehouden dan tot datgene, waartoe de adviseur die persoon kan houden krachtens de
voorwaarden van de tussen de adviseur en de voorgeschreven persoon geldende afspraken, zoals deze
door de opdrachtgever zijn aanvaard of goedgekeurd. Indien de voorgeschreven persoon tekortschiet
en de adviseur het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te
verkrijgen, zal de opdrachtgever de voor de adviseur ontstane extra kosten aan hem vergoeden, voor
zover deze hem niet zijn vergoed door de voorgeschreven persoon. Daartegenover zal de adviseur, op
eerste verzoek van de opdrachtgever, aan deze zijn vordering op de voorgeschreven persoon cederen
tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag.
6 Een op grond van de voorgaande regels bepaalde schadevergoeding is niet van toepassing
voor zover deze schadevergoeding in de gegeven omstandig-heden naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar is.
7 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de adviseur bij opdrachten die betrekking
hebben op de totstandkoming van een object alleen aansprakelijk voor schaden die niet zouden worden
gedekt door een gebruikelijke CAR-verzekering of een vergelijkbare verzekering.


Artikel 17


1 De door de adviseur te vergoeden schade is naar keuze van partijen per opdracht beperkt tot
een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 1.000.000 of tot een bedrag gelijk aan
driemaal de advieskosten met een maximum van € 2.500.000.
2 Indien partijen geen keus bepaalden betreffende de omvang van de door de adviseur te
vergoeden schade, is deze per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een
maximum van € 1.000.000.
3 In aanvulling op de voorgaande twee leden geldt dat ingeval de opdrachtgever een consument
is, de in die twee leden genoemde beperkingen niet lager kunnen zijn dan € 75.000.


Artikel 18


1 De aansprakelijkheid van de adviseur vervalt door verloop van vijf jaren vanaf de dag waarop
de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.
2 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt en is niet ontvankelijk
indien de opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of
redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij de adviseur ter zake
heeft geprotesteerd.
3 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt en is niet ontvankelijk
door verloop van twee jaren na het schriftelijke en met redenen omklede protest. Indien de
opdrachtgever de adviseur een termijn heeft gesteld waarbinnen deze de tekortkoming zal wegnemen,
begint de vervaltermijn eerst te lopen bij het einde van deze termijn, of zoveel eerder als de adviseur te
kennen heeft gegeven de tekortkoming niet te zullen herstellen.
4 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt in ieder geval na
verloop van vijf jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. De
rechtsvordering die na deze termijn wordt ingesteld is niet ontvankelijk.
5 Indien de eindfactuur op een eerdere dag wordt verzonden dan de dag waarop de opdracht
door opzegging of voltooiing is geëindigd, geldt de eerdere dag als dag waarop de opdracht is geëindigd.
6 Voor de toepassing van het bepaalde in de leden 1 en 4 wordt voor de opdracht een object
betreffende als de dag waarop de opdracht is geëindigd, aangemerkt de dag waarop het object is of
wordt geacht te zijn opgeleverd, mits deze oplevering geschiedt voor de in lid 5 bedoelde dag.
7 Wordt de opdracht door een consument ontbonden, dan wordt voor toepassing van het
bepaalde in de leden 1 en 4 als dag waarop de opdracht is geëindigd, aangemerkt de dag waarop de
ontbinding plaatsvond.
8 Indien de rechtsvordering krachtens het bepaalde in de vorige leden zou vervallen tussen het
tijdstip waarop de adviseur aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat hij de tekortkoming zal
onderzoeken of herstellen en het tijdstip waarop hij het onderzoek en de pogingen tot herstel kennelijk
als beëindigd beschouwt, wordt de vervaltermijn verlengd tot zes maanden na laatstgenoemd tijdstip.


Artikel 19


1 Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te
betalen conform de opdracht.
2 In geval dat een bij de adviseur in dienst zijnde persoon is gedetacheerd bij de opdrachtgever,
is de adviseur met inachtneming van het overig in dit hoofdstuk bepaalde slechts verantwoordelijk voor
het beschikbaar zijn van deze persoon met de overeengekomen kwaliteit voor de overeengekomen
periode.
3 Behoudens het bepaalde in het vorige lid is de adviseur niet aansprakelijk voor vergoeding van
schade van de opdrachtgever of derden (mede) veroorzaakt door de ter beschikking gestelde
persoon/personen.
4 De opdrachtgever is aansprakelijk voor, en vrijwaart de adviseur ter zake van, vorderingen tot
vergoeding van schade van derden veroorzaakt door de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde
persoon/personen.
5 Voor vergoeding van andere schade dan in dit hoofdstuk genoemd, is de adviseur slechts
aansprakelijk indien en voor zover de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove onzorgvuldigheid van
de adviseur.


Artikel 20


Indien de opdrachtgever consument is, is het bepaalde in dit hoofdstuk overeenkomstige toepassing
tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt.
—————————————————————————————————————————————-
—————————-
Artikel 21: Aansprakelijkheid opdrachtgever


1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Bouwloket Breda verschuldigd zijn.
2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens
een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daar- voor is
vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de
rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk
aansprakelijk voor de betaling van de factuur, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van
opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdracht- gever als natuurlijk
persoon of hen beiden is gesteld.


Artikel 22: Vrijwaring


1. Bouwloket Breda vrijwaart opdrachtgever tegen alle vorderingen en andere aanspraken van
derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de wederpartij van
deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van Bouwloket Breda. Deze vrijwaring geldt
onverminderd hetgeen in artikel (invullen) over de aansprakelijkheid is gegeven.
2. Deze vrijwaring geldt niet voor zover Bouwloket Breda niet bekend was en evenmin bekend
behoorde te zijn met de rechten waarop een dergelijke vordering is gebaseerd.


Artikel 23: Klachtplicht


1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan
Bouwloket Breda. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
zodat Bouwloket Breda in staat is hierop adequaat te reageren.
2. Is een klacht gegrond, dan is Bouwloket Breda alleen gehouden de werkzaamheden alsnog te
verrichten zoals partijen dat zijn overeengekomen.


Artikel 24: Toepasselijk recht


1. Op deze overeenkomst tussen Bouwloket Breda en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen
onverminderd van kracht.


Artikel 25: Forumkeuze —gelijk aan artikel 58 DNR 2011—


1 Verschillen van mening tussen opdrachtgever en adviseur worden zoveel mogelijk opgelost
langs minnelijke weg, daaronder begrepen mediation.
2 Indien partijen in de opdracht hebben bepaald dat geschillenbeslechting plaatsvindt door middel
van arbitrage, zullen alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als
zodanig worden beschouwd – die tussen de opdrachtgever en de adviseur of hun rechtsopvolgers of
rechtverkrijgenden ontstaan naar aanleiding van de opdracht beslecht worden – met uitsluiting van de
gewone rechter – door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage
voor de Bouw, zoals dat luidt op de dag waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.
3 Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het
scheidsgerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil,
voor zover het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw overeenkomstig dit artikel te doen
beslechten. De vordering vervalt, indien zij aanhangig wordt gemaakt later dan drie maanden na het in
kracht van gewijsde gaan van het rechterlijk vonnis. De-gene die als scheidsman of secretaris aan de
nietig verklaarde uitspraak heeft meegewerkt, zal aan de nieuwe behandeling niet mogen meewerken.
4 In afwijking van het bepaalde in lid 2 staat het de eisende partij vrij een geschil dat valt binnen
de competentie van de rechtbank, sector kanton, bij deze aanhangig te maken.